برگزاری بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

برگزاری بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزاری بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران در بیمارستان امام خمینی(ره)-تهران در...