اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر با سلام و احترام از اینکه مقاله خود را برای بیست و هشتمین کنگره سالیانه...
اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

فراخوان ارسال مقالات متقاضیان

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ فراخوان ارسال مقالات متقاضیان باستحضار متقاضیان شرکت در بیست و هشتمین کنفرانس انستیتو کانسر ایران میرساند از تاریخ ۱ آبان لغایت ۱۰...
برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه انیستیتو کانسر

برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه انیستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه انیستیتو کانسر بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران در بیمارستان امام خمینی(ره)-تهران...